Specjalizacja

Prawo spółek

Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego, od doradztwa prawnego przy zakładaniu spółek i przygotowania wszelkich dokumentów rejestrowych, po obsługę korporacyjną spółek obejmującą doradztwo świadczone na rzecz ich organów, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, obsługę walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych, przygotowanie bądź analizę przedłożonych projektów uchwał pod względem prawnym w celu zapewnienia ich biznesowej skuteczności. Oferujemy poparte praktyką doradztwo przy zmianach statutów i umów spółek, w tym przy podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego. Pomoc prawna prowadzona jest w szczególności dla grup kapitałowych w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich przez spółki dominujące oraz w zakresie relacji ze spółkami zależnymi.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje kompletną obsługę procesów przekształcania, łączenia, podziału oraz likwidacji spółek.

Mamy także praktykę w procesach z zakresu prawa spółek - w tym między innymi w sporach dotyczących zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz postępowaniach, których przedmiotem jest wyłączenie wspólnika.


Rynki kapitałowe - Spółki publiczne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu powyższych czynności w ramach obsługi spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym GPW SA w Warszawie oraz NewConnect.

Kancelaria ma doświadczenie w świadczeniu stałej obsługi prawnej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Kancelaria świadczy doradztwo przy sporządzaniu prawnej części prospektów emisyjnych oraz dokumentów informacyjnych w związku z publicznymi emisjami akcji obsługiwanych spółek. Prowadzimy stałą obsługę w zakresie pomocy w wykonywaniu obowiązków informacyjnych spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym oraz NewConnect.

Przygotowujemy zawiadomienia i pisma akcjonariuszy oraz spółek kierowane do Komisji Nadzoru Finansowego oraz GPW SA na podstawie przepisów ustaw obrocie papierami finansowymi oraz o ofercie publicznej.

Kancelaria posiada duże doświadczenie związane z kompleksową obsługą procesów rejestracji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczaniem i wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. oraz NewConnect


Fuzje i przejęcia

Prawnicy Kancelarii biorą czynny udział w procesach związanych z pozyskaniem inwestorów oraz związanych z inwestycjami kapitałowymi Klientów Kancelarii w inne podmioty - w szczególności związanych z nabywaniem, zbywaniem udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych. Prowadzimy obsługę tych procesów zarówno po stronie podmiotów sprzedających, jak i kupujących. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów prawnych, due dilligence związanych z procesami przejęć i fuzji. Sporządzamy raporty z badania prawnego ze wskazaniem zagrożeń prawnych i biznesowych planowanych transakcji.Kontrakty handlowe

Prawnicy Kancelarii konstruują oraz opiniują umowy handlowe, w szczególności dla Klientów, którym świadczona jest stała obsługa prawna. Udzielamy pomocy prawnej w trakcie negocjacji handlowych dotyczących umów w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań kontraktowych oraz najpełniejszego zabezpieczenia interesów Klienta.
Opracowujemy wzorce umów i regulaminy z różnych sektorów gospodarki - między innymi z branży mediów elektronicznych, nieruchomości, deweloperskiej, nowych technologii, usług instytucji płatniczych oraz agentów rozliczeniowych.

Własność intelektualna

Kancelaria zajmuje się zagadnieniami prawa autorskiego, prawa ochrony znaków towarowych, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz naruszeń prawa w tym zakresie, a ponadto stosowaniem przepisów o świadczeniu usług informatycznych, usług świadczonych drogą elektroniczną. Opracowujemy umowy dotyczące praw autorskich. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych w tym zakresie.


E-biznes

Kancelaria prowadzi stałe doradztwo na rzecz podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, zajmujących się outsourcingiem, dostawą e-usług, obsługujących płatności wykonywane drogą elektroniczną zarówno dla konsumentów jak i dla podmiotów profesjonalnych oraz świadczących usługi hostingu. Ponadto doradzamy podmiotom tworzącym oprogramowanie komputerowe oraz świadczącym usługi z jego wykorzystaniem. Kancelaria tworzy regulaminy świadczenia tych usług oraz wzorce umów.


Prawo telekomunikacyjne

Prowadzimy stałą obsługę podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne zarówno dla konsumentów jak i dla przedsiębiorców. Kancelaria tworzy regulaminy świadczenia tych usług oraz wzorce umów. Rekomendujemy oraz wprowadzamy w dokumentacji Klientów zmiany wynikające z obowiązkowych regulacji prawnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych - regulaminów świadczenia usług oraz umów.

Prowadzimy sprawy sporne przed sądami powstałe w wyniku kontroli przestrzegania przepisów prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.Obsługa transakcji dotyczących procesów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości

Kancelaria prowadzi na zlecenie Klientów analizy regulacji prawnych dotyczących inwestycji oraz przepisów z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczeń opiniując projekty umów w tym zakresie oraz obsługując zawieranie transakcji mających na celu nabycie lub zbycie nieruchomości komercyjnych oraz ich eksploatację.


Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawnicy kancelarii uczestniczą w przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej, dokonują analizy sytuacji prawnej podmiotów w zakresie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.


Prowadzenie spraw sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych

Kancelaria przygotowuje pozwy oraz pisma procesowe w sprawach dotyczących dochodzenia należności. Prowadzimy sprawy o zapłatę w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniach upominawczym, nakazowym a także przed e-sądem. Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych w zakresie sporów dotyczących stosunków spółki: spraw o uchylenie uchwał zgromadzeń, o stwierdzenie nieważności uchwał, o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez członków zarządu, o naprawienie szkody wyrządzonej akcjonariuszom. Mamy także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, w tym z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzimy zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym.


Pozostałe obszary aktywności

W zakresie działania Kancelarii mieszczą się także inne zagadnienia stosowane w powszechnym obrocie gospodarczym, a to prawne regulacje dotyczące działalności gospodarcze, prawo cywilne - w tym przede wszystkim prawo rzeczowe oraz zobowiązania, ochrona konkurencji, przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń, prawo pracy.

projekt i wykonanie strony www: Fabryka Dizajnu